Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/341
Title: Основи економічної теорії
Other Titles: Основы экономической теории
Foundations of economic theory
Authors: Кадала, Віталій Віталійович
Гузенко, Олена Павлівна
Хайлова, Тетяна Володимирівна
Котковський, Володимир Станіславович
Кадала, Виталий Витальевич
Гузенко, Елена Павловна
Хайлова, Татьяна Владимировна
Котковский, Владимир Станиславович
Kadala, Vitaliy
Guzenco, Olena
Khailova, Tetiana
Kotkovsky, Volodymyr
Keywords: економічна теорія
теоретичні основи економічної теорії
методологічні основи економічної теорії
экономическая теория
теоретические основы экономической теории
методологические основы экономической теории
economic theory
theoretical foundations of economic theory
methodological foundations of economic theory
Issue Date: 2019
Publisher: Донецький юридичний інститут МВС України
Citation: Основи економічної теорії : навч. посіб. / В. В. Кадала, О. П. Гузенко, Т. В. Хайлова, В. С. Котковський ; за заг. ред. В. М. Бесчастного. - Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2019. - 442c.
Abstract: Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми дисципліни «Основи економічної теорії». В посібнику розглядаються теоретичні та методологічні основи економічної теорії. Розробка містить науково-пізнавальний, ілюстративно-пізнавальний блоки та блок поточно-модульного контролю. До кожної теми дисципліни включено напрями наукових досліджень та проблемно-дискусійні питання. Розроблені тестові завдання по кожній темі підкріплено матрицею відповідей. Надано варіанти контрольних модульних завдань та комплексний пакет тестового контролю знань з дисципліни «Основи економічної теорії». Велику увагу приділено формуванню блоку основних термінів і понять, які розкривають змістовність основ економічної теорії. Навчальний посібник розраховано на студентів економічних та юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Розробка може бути корисною для аспірантів, викладачів, керівників, менеджерів та спеціалістів, які займаються проблемами економіки. Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой дисциплины «Основы экономической теории». В пособии рассматриваются теоретические и методологические основы экономической теории. Разработка содержит научно-познавательный, иллюстративно-познавательный блоки и блок поточно-модульного контроля. К каждой теме дисциплины включены направления научных исследований и проблемно - дискуссионные вопросы. Разработанные тестовые задания по каждой теме подкреплено матрицей ответов. Предоставлено варианты контрольных модульных задач и комплексный пакет тестового контроля знаний по дисциплине «Основы экономической теории». Большое внимание уделено формированию блока основных терминов и понятий, раскрывающих содержательность основам экономической теории. Учебное пособие рассчитано на студентов экономических и юридических специальностей высших учебных заведений. Разработка может быть полезной для аспирантов, преподавателей, руководителей, менеджеров и специалистов, занимающихся проблемами экономики. The manual is prepared in accordance with the program of the discipline «Fundamentals of economic theory». The manual deals with the theoretical and methodological foundations of economic theory. The development includes scientific-cognitive, illustrative-cognitive and flow-modular control units. Each subject of the discipline includes research directions and problematic - discussion questions. The test tasks developed for each topic are supported by an answer matrix. Variants of control module tasks and a complex package of test control of knowledge in the discipline «Fundamentals of economic theory» are given. Much attention is paid to the formation of a block of basic terms and concepts that reveal the content of the basics of economic theory. The manual is designed for students of economic and legal specialties of higher education. The development can be useful for graduate students, faculty, supervisors, managers, and professionals dealing with economics.
Description: Навчальний посібник
URI: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/341
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикумиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.