Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/433
Title: Правові проблеми створення та діяльності промислово-фінансових груп в Україні
Other Titles: Правовые проблемы создания и деятельности промышленно-финансовых групп в Украине
Legal problems of creation and activity of financial-industrial groups in Ukraine
Authors: Деревянко, Богдан Володимирович
Грудницька, Світлана Миколаївна
Галянтич, Микола Костянтинович
Деревянко, Богдан Владимирович
Грудницкая, Светлана Николаевна
Галянтич, Николай Константинович
Derevyanko, Bogdan
Hrudnytska, Svitlana
Halyantych, Mykola
Щербина, Валентин Степанович
Антипов, Володимир Іванович
Безух, Олександр Васильович
Дзера, Олександр Васильович
Костицький, Василь Васильович
Кузнєцова, Наталія Семенівна
Махінчук, Віталій Миколайович
Мироненко, Наталія Михайлівна
Нижник, Ніна Романівна
Keywords: промислово-фінансові групи
промышленно-финансовые группы
industrial-financial groups
господарське законодавство
хозяйственное законодательство
economic legislation
господарська діяльність
хозяйственная деятельность
economic activity
суб’єкт господарювання
субъект хозяйствования
economic entity
правовий статус
правовой статус
legal status
забезпечення інтересів учасників
обеспечение интересов участников
interests of participants
державне регулювання
государственное регулирование
government regulation
публічний інтерес
публичный интерес
public interest
Issue Date: 2005
Publisher: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України
Citation: Правові проблеми створення та діяльності промислово-фінансових груп в Україні : монографія / [В. І Антипов та ін.] ; за ред. М. К. Галянтича. - Київ : Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва, 2005. - 224 с.
Abstract: У монографії комплексно розглядаються проблеми організації, діяльності промислово-фінансових груп в Україні. Монографія базується на чинному законодавстві України з урахуванням зарубіжного досвіду. У монографічному дослідженні доводиться необхідність створення ПФГ в Україні, підтверджується особлива правова природа правосуб’єктності ПФГ, зазначається можливість створення національних і ТПФГ, показано важливість великих промислово-фінансових об’єднань у зарубіжних країнах і шляхи удосконалення вітчизняного законодавства. Розрахована на широке коло спеціалістів наукової галузі, юристів-практиків, науковців та економістів, а також студентів та аспірантів. В монографии комплексно рассматриваются проблемы организации, деятельности промышленно-финансовых групп в Украине. Монография базируется на действующем законодательстве Украины с учетом зарубежного опыта. В монографическом исследовании доказывается необходимость создания ПФГ в Украине, подтверждается особая правовая природа правосубъектности ПФГ, отмечается возможность создания национальных и ТПФГ, показана важность крупных промышленно-финансовых объединений в зарубежных странах и пути совершенствования отечественного законодательства. Рассчитана на широкий круг специалистов научной отрасли, юристов, ученых и экономистов, а также студентов и аспирантов. The book addresses the problem of organization and activity of industrial and financial groups in Ukraine. The book is based on current legislation of Ukraine on the basis of foreign experience. In the monographic research has the need for a IFG in Ukraine confirmed the special legal nature of legal IFG, noted the possibility of establishing national and international IFG, shown the importance of large industrial and financial groups in foreign countries and ways to improve national legislation.
Description: Монографія
URI: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/433
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monografia1__2005.pdf2,15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.