Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/441
Title: Транспортне право України
Other Titles: Транспортное право Украины
Transport Law of Ukraine
Authors: Деревянко, Богдан Володимирович
Грудницька, Світлана Миколаївна
Деревянко, Богдан Владимирович
Грудницкая, Светлана Николаевна
Derevyanko, Bogdan
Hrudnytska, Svitlana
Шелухін, Микола Леонідович
Руденко, Людмила Дмитрівна
Джабраілов, Руслан Аятшахович
Джумагельдієва, Гульнара Джумадурдиївна
Серебрякова, Юлія Олександрівна
Переверзєв, Олександр Миколайович
Клещенков, Олександр Володимирович
Антонюк, Олена Ігорівна
Вишнивецька, Валерія Олександрівна
Keywords: транспортне право
транспортное право
transport Law
господарське законодавство
хозяйственное законодательство
economical legislation
Господарський кодекс України
Хозяйственный кодекс Украины
Economic Code of Ukraine
суб’єкт господарювання
субъект хозяйствования
economic entity
перевезення
перевозки
carriage
вантажі
грузы
cargoes
Issue Date: 2008
Publisher: Ін Юре
Citation: Транспортне право України. Академічний курс : [підручник] / [М. Л. Шелухін та ін.] ; за ред. М. Л. Шелухіна. - К. : Ін Юре, 2008. - 896 с.
Abstract: Норми транспортного права регламентують суспільні відносини, що виникають між перевізниками та споживачами транспортних послуг, а також між органами управління транспортом і перевізниками. Ці відносини відрізняються складністю й багатогранністю, тому для якісної підготовки юристів у вищих навчальних закладах виникає необхідність вивчення курсу «Транспортне право». В цьому підручнику зроблена спроба надати студентам-правникам необхідні знання з правових основ діяльності транспортного комплексу держави в цілому і окремих видів транспорту та особливостей правового регулювання їх діяльності. Системно викладено законодавство, що регулює доставку вантажів та перевезення пасажирів. Вперше розглянуто правове регулювання перевезення пошти. Особлива роль відведена правовій регламентації міжнародних транспортних перевезень, відповідальності за порушення транспортного законодавства, діяльності трубопровідного транспорту. Наведені у підручнику нормативно-правові акти є чинними станом на 1 січня 2008 року. Для студентів усіх форм навчання, аспірантів, викладачів юридичних вузів і факультетів, спеціалістів в галузі транспортного права та широкого кола читачів. В учебнике сделана попытка дать студентам-юристам необходимые знания по правовым основам деятельности транспортного комплекса государства в целом и отдельных видов транспорта и особенностей их правового регулирования их деятельности. Системно изложено законодательство, регулирующее доставку грузов и перевозку пассажиров. Впервые рассмотрено правовое регулирование перевозки почты. Особенная роль отведена правовой регламентации международных транспортных перевозок, ответственности за нарушения транспортного законодательства, деятельности трубопроводного транспорта. The norms of transport law regulating social relations that arise between carriers and users of transport services, as well as between the government and transportation carriers. These relationships are complex and multifaceted, so for quality training of lawyers in higher education is necessary to study the course "Transport Law". This manual attempts to provide law students the necessary knowledge of the legal framework of the state of the transport sector as a whole and individual modes of transport and peculiarities of legal regulation of their activities. The system described legislation regulating the delivery of goods and passengers. For the first time regulation of transportation of mail. A special role is assigned to the legal regulation of international transportation, liability for breach of the transport legislation of pipelines. These handbook regulations in force on 1 January 2008. For students of all learning, graduate students, law schools and faculties, specialists in the field of transport law and a wide range of readers.
Description: Підручник
URI: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/441
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Transport law.pdf4,96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.