Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/452
Title: Fundamentals of a National Standardization System as a Means Confirming the Quality and Innovation of Products: Experience of International Organizations in Ukraine and Canada
Other Titles: Засади побудови системи національної стандартизації як засобу підтвердження якості та інноваційності продукції: досвід міжнародних організацій в Україні та Канаді
Основы построения системы национальной стандартизации как средства подтверждения качества и инновационности продукции: опыт международных организаций в Украине и Канаде
Authors: Derevyanko, Bogdan
Rieznik, Oleh
Popovych, Tetyana
Shlapko, Tetiana
Деревянко, Богдан Володимирович
Рєзнік, Олег Миколайович
Попович, Тетяна Григорівна
Шлапко, Тетяна Вікторівна
Деревянко, Богдан Владимирович
Резник, Олег Николаевич
Попович, Татьяна Григорьевна
Шлапко, Татьяна Викторовна
Keywords: standardization
innovation
International Organization for Standardization
Canada
quality
business entity
efficiency
стандартизація
інноваційність
Міжнародна організація зі стандартизації
Канада
якість
суб’єкт господарювання
ефективність
стандартизация
инновационность
Международная организация по стандартизации
качество
субъект хозяйствования
эффективность
Issue Date: 2019
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Fundamentals of a National Standardization System as a Means Confirming the Quality and Innovation of Products: Experience of International Organizations in Ukraine and Canada / B. V. Derevyanko, O. M. Rieznik, T. V. Shlapko, T. G. Popovych // Marketing and Management of Innovations. - 2019. - Issue 1. - P. 314-324.
Abstract: The article deals with the analysis of requirements of the International Organization for Standardization, other intergovernmental organizations and Canada's national requirements for standardization as a means of confirming the quality and innovation of products. The analysis revealed the peculiarities and regularities in the legal regulation of standardization at the international level. Considerable attention was paid to the analysis of the economic and legal provision of standardization in Canada, where the high-quality application of modern rules of standardization by business entities significantly increased the quality of products at the microeconomic level and the main macroeconomic indicators at the state level through the introduction of innovations as standards. The GDP of other economically developed countries increased due to the application of modern standards. The analysis carried out using comparative studies, statistical and economic comparison and modelling provided an opportunity to formulate the basic principles of developing a national standardization system in Ukraine. They include voluntariness and freedom of standardization; support and updating of legislation; balancing between the requirements that determine the essential requirements for human health, environmental safety and product quality, and self-regulation for the business entity; utility and efficiency of standards in determining responsibility; assisting a consumer or other interested person to determine whether the product is faultless; provision of the right of parties to the contractor an end-user to eliminate the malfunction, delivery of a faultless product or compensation for any losses incurred due to lack of guaranteed characteristics; popularization of the standardization for economic entities. Статтю присвячено аналізу вимог Міжнародної організації зі стандартизації (International Organization for Standardization), інших міждержавних організацій та національних вимог Канади до стандартизації як засобу підтвердження якості та інноваційності продукції. На основі проведеного аналізу виявлено особливості та закономірності у правовому регулюванні стандартизації на міжнародному рівні. Значну увагу у статті було присвячено аналізу економіко-правового забезпечення стандартизації у Канаді, де завдяки якісному застосуванню сучасних нормативів стандартизації суб’єктами господарювання було значно підвищено якість продукції на мікроекономічному рівні та основні макроекономічні показники на рівні держави. Підвищення рівня ВВП завдяки застосуванню сучасних стандартів досягають і інші економічно розвинені держави світу. Проведений аналіз із застосуванням методів компаративістики, статистичного та економічного порівняння і моделювання надали можливість сформулювати основні засади побудови національної системи стандартизації. Серед них: добровільність та свобода стандартизації; підтримка та оновлення законодавства; балансування між вимогами, що визначають істотні вимоги щодо здоров’я людини, безпеки для довкілля й якості продукції, та саморегулюванням для суб’єкта господарювання; корисність та ефективність стандартів при визначенні відповідальності; допомога споживачу чи іншій зацікавленій особі визначити, чи є продукт «безвідмовним»; забезпечення права сторін у договорі або кінцевого споживача на видалення несправності, доставку безвідмовного продукту або компенсації за будь-які збитки, що виникли через відсутність гарантованих характеристик; популяризація значення стандартизації для суб’єктів господарювання. Статья посвящена анализу требований Международной организации по стандартизации (International Organization for Standardization), других межгосударственных организаций и национальных требований Канады к стандартизации как средства подтверждения качества и инновационности продукции. На основе проведенного анализа выявлены особенности и закономерности в правовом регулировании стандартизации на международном уровне. Значительное внимание в статье было посвящено анализу экономико-правового обеспечения стандартизации в Канаде, где благодаря качественному применению современных нормативов стандартизации субъектами хозяйствования было значительно повышено качество продукции на микроэкономическом уровне и основные макроэкономические показатели на уровне государства. Повышение уровня ВВП благодаря применению современных стандартов достигают и другие экономически развитые государства мира. Проведенный анализ с применением методов компаративистики, статистического и экономического сравнения и моделирования предоставили возможность сформулировать основные принципы построения национальной системы стандартизации. Среди них: добровольность и свобода стандартизации; поддержка и обновление законодательства; балансирование между требованиями, определяющими существенные требования относительно здоровья человека, безопасности для окружающей среды и качества и саморегулированием для предприятия; полезность и эффективность стандартов при определении ответственности; помощь потребителю или другому заинтересованному лицу определить, является ли продукт «безотказным»; обеспечения права сторон в договоре или конечного потребителя на удаление неисправности, доставку безотказного продукта или компенсации за любые убытки, возникшие из-за отсутствия гарантированных характеристик; популяризация значение стандартизации для субъектов хозяйствования.
Description: Стаття
URI: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/452
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26_MMI_A248-01-2019_Derevyanko.pdf385,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.