Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/453
Title: Assessment of financial and economic security of the region (based on the relevant statistics of the Donetsk region)
Other Titles: Оцінка фінансово-економічної безпеки регіону (на основі відповідної статистики Донецької області)
Оценка финансово-экономической безопасности региона (на основе соответствующей статистики Донецкой области)
Authors: Derevyanko, Bogdan
Nikolenko, Liudmyla
Syrmamiik, Irina
Mykytenko, Yevgen
Gasparevich, Iosif
Деревянко, Богдан Володимирович
Ніколенко, Людмила Миколаївна
Деревянко, Богдан Владимирович
Николенко, Людмила Николаевна
Keywords: financial and economic security
region
evaluation
statistic
analysis
indicators of financial and economic security
integral index
legal support
фінансово-економічна безпека
область
оцінка
статистика
аналіз
показники фінансово-економічної безпеки
інтегральний індекс
юридична підтримка
финансово-экономическая безопасность
оценка
анализ
показатели финансово-экономической безопасности
интегральный индекс
юридическая поддержка
Issue Date: 2018
Publisher: LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”
Citation: Bogdan Derevyanko, Liudmyla Nikolenko, Irina Syrmamiik, Yevgen Mykytenko and Iosif Gasparevich (2018). Assessment of financial and economic security of the region (based on the relevant statistics of the Donetsk region). Investment Management and Financial Innovations, 15(4), 283-295. doi:10.21511/imfi.15(4).2018.23
Abstract: In the article, the indicators of financial and economic security of Donetsk region are analyzed. The task of setting statistical estimation of financial and economic security of the region in modern conditions is based on the official materials of the State Statistics Service. For the possibility of further econometric modeling and forecasting, only quantitative indicators are used. This approach limits the number of evaluated indicators, but is considered the most objective. The analysis of financial and economic security is carried out in the context of two spheres of regional development: economic and social. The conducted analysis of the dynamics of the main socio-economic indicators of development of the Donetsk region for the period 2012–2016 allowed to identify the main trends characterizing the development of the region’s economy; provide an assessment of the financial and economic security of the region and identify some “problematic” places of financial and economic security in Donetsk region. Some of the most acute problems were identified in the assessment of financial and economic security and the features of state-legal provision of financial and economic security in the present conditions, as well as the proposed algorithm for monitoring the financial and economic security of the region. The analysis allowed to identify some “bottlenecks” of financial and economic security in the Donetsk region and to demonstrate that close attention and monitoring are required by the level of capital investments, the level of unemployment and the share of households with incomes per month below the legal living wage. The study enables to minimize the risks to form effective directions in assessing the financial and economic security of the region and proposes to optimize on a legal basis the whole mechanism for ensuring the financial and economic security of the region. As a result, the research revealed the most acute problems in assessing the financial and economic security of the region and proposed an appropriate algorithm for monitoring its level. У статті аналізуються показники фінансово-економічної безпеки Донецької області. Завдання постановки статистичної оцінки фінансово-економічної безпеки регіону в сучасних умовах засновано на офіційних матеріалах Державної служби статистики. Для можливості подальшого економетричного моделювання і прогнозування використовуються тільки кількісні показники. Такий підхід обмежує кількість оцінюваних показників, але вважається найбільш об'єктивним. Аналіз фінансово-економічної безпеки проводиться в розрізі двох сфер регіонального розвитку: економічної і соціальної. Проведений аналіз динаміки основних соціально-економічних показників розвитку Донецької області за період 2012-2016 рр. дозволив виявити основні тенденції, що характеризують розвиток економіки регіону; дати оцінку фінансово-економічної безпеки регіону і виявити деякі «проблемні» місця фінансово-економічної безпеки в Донецькій області. Деякі з найбільш гострих проблем були виявлені при оцінці фінансово-економічної безпеки і особливостей державно-правового забезпечення фінансово-економічної безпеки в сучасних умовах, а також запропонованого алгоритму моніторингу фінансово-економічної безпеки регіону. Аналіз дозволив виявити деякі «вузькі місця» фінансово-економічної безпеки в Донецькій області і продемонструвати, що пильна увага і моніторинг вимагають рівень капітальних вкладень, рівень безробіття і частка домогосподарств з доходами в місяць нижче ніж законний прожитковий мінімум. Дослідження дозволяє мінімізувати ризики для формування ефективних напрямків оцінки фінансово-економічної безпеки регіону і пропонує на юридичній основі оптимізувати весь механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки регіону. В результаті дослідження виявлено найбільш гострі проблеми в оцінці фінансово-економічної безпеки регіону і запропоновано відповідний алгоритм моніторингу його рівня. В статье анализируются показатели финансово-экономической безопасности Донецкой области. Задача постановки статистической оценки финансово-экономической безопасности региона в современных условиях основана на официальных материалах Государственной службы статистики. Для возможности дальнейшего эконометрического моделирования и прогнозирования используются только количественные показатели. Такой подход ограничивает количество оцениваемых показателей, но считается наиболее объективным. Анализ финансово-экономической безопасности проводится в разрезе двух сфер регионального развития: экономической и социальной. Проведенный анализ динамики основных социально-экономических показателей развития Донецкой области за период 2012–2016 гг. позволил выявить основные тенденции, характеризующие развитие экономики региона; дать оценку финансово-экономической безопасности региона и выявить некоторые «проблемные» места финансово-экономической безопасности в Донецкой области. Некоторые из наиболее острых проблем были выявлены при оценке финансово-экономической безопасности и особенностей государственно-правового обеспечения финансово-экономической безопасности в современных условиях, а также предложенного алгоритма мониторинга финансово-экономической безопасности региона. Анализ позволил выявить некоторые «узкие места» финансово-экономической безопасности в Донецкой области и продемонстрировать, что пристальное внимание и мониторинг требуют уровень капитальных вложений, уровень безработицы и доля домохозяйств с доходами в месяц ниже законного прожиточного минимума. Исследование позволяет минимизировать риски для формирования эффективных направлений оценки финансово-экономической безопасности региона и предлагает на юридической основе оптимизировать весь механизм обеспечения финансово-экономической безопасности региона. В результате исследования выявлены наиболее острые проблемы в оценке финансово-экономической безопасности региона и предложен соответствующий алгоритм мониторинга его уровня.
Description: Стаття
URI: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/453
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
imfi_2018_04_Derevyanko.pdf475,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.