Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/454
Title: Economic and legal mechanisms for effective use of land resources under the conditions of sustainable development in Ukraine
Other Titles: Економіко-правові механізми ефективного використання земельних ресурсів в умовах сталого розвитку в Україні
Экономико-правовые механизмы эффективного использования земельных ресурсов в условиях устойчивого развития в Украине
Authors: Derevyanko, Bogdan
Kostyashkin, Ivan
Hrudnytskyi, Vasyl
Shlapko, Tetiana
Деревянко, Богдан Володимирович
Деревянко, Богдан Владимирович
Keywords: sustainable development
сталий розвиток
устойчивое развитие
efficient land use
ефективне землекористування
эффективное землепользование
land ownership
власність на землю
собственность на землю
contractual land use
договірне використання земель
договорное использование земель
land reform
земельна реформа
земельная реформа
Issue Date: 2018
Publisher: LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”
Citation: (2018). Economic and legal mechanisms for effective use of land resources under the conditions of sustainable development in Ukraine. Environmental Economics, 9(3), 42-50. doi:10.21511/ee.09(3).2018.05
Abstract: Sustainable society development distinctly entails the issues of sustainable use of land and especially soils, which are the place and condition of human activity, the means of production that provide absolute value, and a unique natural resource. Ukraine possesses nine percent of the world’s black soil (chernozem) resources, which necessitates the development of sufficient economic and legal mechanisms for their effective use in ensuring food security within the country and worldwide, increasing the export potential of Ukraine subject to the soil quality restoration, and determines the scope of this work. The land reform in Ukraine as a component of economic reform has led to a significant deterioration of agricultural land, loss of humus from soils, their degradation, and other negative consequences threatening the country’s economic security and generating socio-economic and demographic crisis phenomena, especially in rural areas. Therefore, the study has identified priorities and has proposed the use of contractual mechanisms in the field of sustainable socio-economic use of land resources. The authors applied an integrated approach to the analysis of sustainable land use issues to achieve the study objective. This led to the use of a wide range of methodological tools, in particular, the dialectical method, the formal logical method, the logical legal method and the methods of analysis, synthesis and comparison. Defined provisions that determine the economic and legal mechanism of land use and should be ensured in the process of sustainable development: meeting the needs of landowners and other persons, including the priority needs – environmental and food security; an increase in the area of land not involved in the economic turnover, the adoption of measures aimed at the preservation and restoration of agricultural land, in particular compliance with the requirements for crop rotation, and, in some cases, their conservation; introduction of contractual relations in the field of land use. Сталий розвиток суспільства явно зачіпає питання сталого використання землі і особливо ґрунтів, які є місцем і умовою людської діяльності, засобами виробництва, що забезпечують абсолютну цінність, і унікальним природним ресурсом. Україна володіє дев'ятьма відсотками світових чорноземних ресурсів, що вимагає розробки достатніх економічних і правових механізмів для їх ефективного використання в забезпеченні продовольчої безпеки в країні і в усьому світі, збільшуючи експортний потенціал України з урахуванням відновлення якості ґрунту, і визначає обсяг цієї роботи. Земельна реформа в Україні як компонент економічної реформи призвела до значного погіршення сільськогосподарських угідь, втрати гумусу з ґрунтів, їх деградації та інших негативних наслідків, що загрожують економічній безпеці країни і породжує соціально-економічні та демографічні кризові явища, особливо в сільській місцевості. Тому в дослідженні було визначено пріоритети і запропоновано використовувати договірні механізми в галузі сталого соціально-економічного використання земельних ресурсів. Автори застосували комплексний підхід до аналізу питань сталого землекористування для досягнення мети дослідження. Це призвело до використання широкого спектру методологічних інструментів, зокрема, діалектичного методу, формально-логічного методу, логічно-правового методу та методів аналізу, синтезу і порівняння. Виділено положення, які визначають економічний і правовий механізм землекористування і повинні забезпечуватися в процесі сталого розвитку: задоволення потреб землевласників та інших осіб, в тому числі пріоритетних потреб – екологічна і продовольча безпека; збільшення площі земель, які не залучено в господарський обіг, вжиття заходів, спрямованих на збереження і відновлення сільськогосподарських угідь, зокрема дотримання вимог щодо сівозміни та, в деяких випадках, їх збереження; введення договірних відносин у сфері землекористування. Устойчивое развитие общества явно затрагивает вопросы устойчивого использования земли и особенно почв, которые являются местом и условием человеческой деятельности, средствами производства, обеспечивающими абсолютную ценность, и уникальным природным ресурсом. Украина обладает девятью процентами мировых черноземных ресурсов, что требует разработки достаточных экономических и правовых механизмов для их эффективного использования в обеспечении продовольственной безопасности в стране и во всем мире, увеличивая экспортный потенциал Украины с учетом восстановления качества почвы, и определяет объем этой работы. Земельная реформа в Украине как компонент экономической реформы привела к значительному ухудшению сельскохозяйственных угодий, потере гумуса из почв, их деградации и другим негативным последствиям, угрожающим экономической безопасности страны и порождающим социально-экономические и демографические кризисные явления, особенно в сельской местности. Поэтому в исследовании были определены приоритеты и предложено использовать договорные механизмы в области устойчивого социально-экономического использования земельных ресурсов. Авторы применили комплексный подход к анализу вопросов устойчивого землепользования для достижения цели исследования. Это привело к использованию широкого спектра методологических инструментов, в частности, диалектического метода, формально-логического метода, логически-правового метода и методов анализа, синтеза и сравнения. Выделены положения, которые определяют экономический и правовой механизм землепользования и должны обеспечиваться в процессе устойчивого развития: удовлетворение потребностей землевладельцев и других лиц, в том числе приоритетных потребностей – экологическая и продовольственная безопасность; увеличение площади земель, не вовлеченных в хозяйственный оборот, принятие мер, направленных на сохранение и восстановление сельскохозяйственных угодий, в частности соблюдение требований по севообороту и, в некоторых случаях, их сохранение; введение договорных отношений в сфере землепользования.
Description: Стаття
URI: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/454
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EE_2018_03_Kostyashkin.pdf324,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.