Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/579
Title: Japonskie doswiadczenie regulacji stosunkow w dziedzinie oswiaty w kontekscie udoskonalenia prawa ukrainskiego
Other Titles: Японський досвід регулювання відносин у сфері освіти в контексті удосконалення українського права
Японский опыт регулирования отношений в сфере образования в контексте усовершенствования украинского права
Japanese experience regulation of educational relations in the context of improvement the ukrainian law
Authors: Derewianko, Bogdan
Деревянко, Богдан Володимирович
Деревянко, Богдан Владимирович
Derevyanko, Bogdan
Keywords: uslugi oswiatowe
освітні послуги
образовательные услуги
educational services
regulacja prawna
правове регулювання
правовое регулирование
legal regulation
prawo japonskie i ukrainskie
законодавство Японії та України
законодательство Японии и Украины
legislation of Japan and Ukraine
polityka spoleczna panstwa
соціальна політика держави
социальная политика государства
social politic of the state
szkoly i uczelnie
навчальні заклади
образовательные учреждения
education institutions
oswiata pozaszkolna
позашкільна освіта
внешкольное образование
out of school education
korepetycje
репетиторство
tutoring
Issue Date: 2012
Publisher: Przemysl : Nauka i Studia
Citation: Derewianko B. Japonskie doswiadczenie regulacji stosunkow w dziedzinie oswiaty w kontekscie udoskonalenia prawa ukrainskiego / B. Derewianko // Nauka i Studia. (Seria prawo). — 2012. — № 21 (66). — S. 47-54.
Abstract: W artykule naukowym przedstawiono pozytywne momenty prawnej regulacji swiadczenia uslug oswiatowych w Japonii, ktore moga zostac wykorzystane w ramach udoskonalenia prawa ukrainskiego. Miedzy innymi, okreslono kierunki udoskonalenia finansowej i spolecznej polityki panstwa w dziedzinie oswiaty, zwiazku wzajemnego pracodawcow i uczelni oraz podkreslono koniecznosc ustawodawczego uregulowania stosunkow w systemie tak zwanej oswiaty pozaszkolnej (na Ukrainie - korepetycje). У науковій статті визначено позитивні моменти у правовому регулюванні надання освітніх послуг у Японії, які можуть бути використані при вдосконаленні українського законодавства. Зокрема визначено напрями удосконалення фінансової, соціальної політики держави у сфері освіти, взаємозв’язку роботодавців із навчальними закладами, а також вказано на необхідність законодавчого врегулювання відносин у системі так званої позашкільної освіти (в Україні – репетиторства). В научной статье определены положительные моменты в правовом регулировании предоставления образовательных услуг в Японии, которые могут быть использованы при совершенствовании украинского законодательства. В частности определены направления совершенствования финансовой, социальной политики государства в сфере образования, взаимосвязи работодателей с учебными заведениями, а также указано на необходимость законодательного урегулирования отношений в системе так называемого внешкольного образования (в Украине - репетиторства). The scientific article identifies positive aspects in the legal regulation of the provision of educational services in Japan, which can be used to improve Ukrainian legislation. In particular, the directions of improving the financial, social policy of the state in the field of education, the relationship of employers with educational institutions were identified, and the need for legislative regulation of relations in the system of so-called extracurricular education (in Ukraine, tutoring) was pointed out.
Description: Стаття
URI: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/579
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Derevyanko__PL_2012.pdf283,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.