Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/614
Title: Промислово-фінансові групи як суб’єкти господарювання, здатні конкурувати з зарубіжними транснаціональними корпораціями
Other Titles: Промышленно-финансовые группы как субъекты хозяйствования, способные конкурировать с зарубежными транснациональными корпорациями
Industrial-financial groups as entities, capable of competing with foreign transnational corporations
Authors: Деревянко, Богдан Володимирович
Деревянко, Богдан Владимирович
Derevyanko, Bogdan
Keywords: суб’єкт господарювання
субъект хозяйствования
economic entity
глобалізація світової економіки
глобализация мировой экономики
globalizing of the world economy
промислово-фінансові групи
промышленно-финансовые группы
industrial-financial groups
конкурентні переваги
конкурентные преимущества
competitive advantages
фінансовий та інноваційно-інвестиційний потенціал власної країни
финансовый и инновационно-инвестиционный потенциал собственного государства
financial and Innovation Investment potential of their country
Issue Date: 2002
Publisher: Донецький національний університет
Citation: Деревянко Б. В. Промислово-фінансові групи як суб’єкти господарювання, здатні конкурувати з зарубіжними транснаціональними корпораціями / Б. В. Деревянко // Праці Другої міжнар. третьої всеукр. наук. конф. студ. та молодих учених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання». Ч. 3. ‒ Донецьк: ДонНУ. ‒ 2002. ‒ С. 79-81.
Abstract: Українські суб’єкти господарювання для отримання конкурентних переваг в умовах жорсткої глобалізації світової економіки повинні активніше формувати ПФГ, спираючись, в першу чергу, на технологічну міць машинобудування, металургії, хімічної промисловості, передові досягнення науки та техніки, фінансовий та інноваційно-інвестиційний потенціал власної країни. При цьому для протистояння поглиненню вітчизняної економіки зарубіжними ТНК необхідне усунення необґрунтованого розчленування цілісних народно-господарських та науково-технологічних комплексів під будь-якими приводами. При цьому неприпустимим є роздроблення природних монополій під тиском Заходу. Тут є резерви росту й ефективності за рахунок скорочення й оптимізації посередницьких структур. А для більшого зацікавлення потенційних учасників до створення та/або офіційної реєстрації необхідні зміни в законодавстві про ПФГ, які б врівноважили обов’язки групи та її учасників перед державою з державними пільгами та привілеями. Украинские субъекты хозяйствования для получения конкурентных преимуществ в условиях жесткой глобализации мировой экономики должны активнее формировать ПФГ, опираясь, в первую очередь, на технологическую мощь машиностроения, металлургии, химической промышленности, передовые достижения науки и техники, финансовый и инновационно-инвестиционный потенциал собственного государства. При этом для противостояния поглощению отечественной экономики зарубежными ТНК необходимо устранение необоснованного расчленения целостных народно-хозяйственных и научно-технологических комплексов под любыми поводами. Недопустимым является дробление естественных монополий под давлением Запада. Для большей заинтересованности потенциальных участников к созданию и/или официальной регистрации необходимы изменения в законодательстве о ПФГ, которые бы уравновесили обязанности группы и ее участников перед государством государственными льготами и преимуществами. Ukrainian economic entities to obtain competitive advantages in a highly globalizing world economy should actively shape the industrial-financial groups, based primarily on technological power engineering, metallurgy, chemical industry, the latest achievements of science and technology, financial and Innovation Investment potential of their country.
Description: Тези доповіді
URI: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/614
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Derevyanko__DonNU__2002.pdf211,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.