Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/855
Title: Алгоритм стратегічного управління забезпеченням економічної безпеки підприємницьких структур на основі бізнес-моделювання
Other Titles: Алгоритм стратегического управления обеспечением экономической безопасности предпринимательских структур на основе бизнес-моделирования
Algorithm of strategic management of economic security of business structures based on business modeling
Authors: Роженко, Олександра Вікторівна
Роженко, Александра Викторовна
Rozhenko, Oleksandra
Keywords: алгоритм
algorithm
стратегічне управління
strategic management
стратегическое управление
бізнес-моделювання
business modeling
бизнес-моделирование
економічна безпека
economic security
экономическая безопасность
підприємницькі стуктури
business structures
предпринимательские стуктуры
Issue Date: 2020
Publisher: Львівський державний університет внутрішніх справ
Citation: Роженко О. В. Алгоритм стратегічного управління забезпеченням економічної безпеки підприємницьких структур на основі бізнес-моделювання // О. В. Роженко // Менеджмент і безпека: теоретичні та прикладні аспекти : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (м. Львів, 12 травня 2020 р.) / [ упоряд. Г. З. Леськів] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. ‒ Львів, 2020. ‒ С. 148-150.
Abstract: Розробка стратегії управління забезпеченням економічної безпеки підприємницьких структур є процесно-орієнтованим ланцюгом управлінських рішень та основою для розробки системи заходів забезпечення їх економічної безпеки на тактичному рівні. Запропонований алгоритм стратегічного управління забезпеченням економічної безпеки підприємницьких структур на основі бізнес-моделювання відрізняється від існуючих тим, що дає змогу підприємницьким структурам комплексно та всеосяжно проаналізувати, спрогнозувати та реалізувати свої можливості та потенціал, під впливом існуючих макро- та мікрочинників, одночасно з виконанням критерію їх ефективності, досягненням їх цілей забезпечують зростання ефективності та сталості їх господарської діяльності. Разработка стратегии управления обеспечением экономической безопасности предпринимательских структур является процессно-ориентированной цепью управленческих решений и основой для разработки системы мер обеспечения их экономической безопасности на тактическом уровне. Предложенный алгоритм стратегического управления обеспечением экономической безопасности предпринимательских структур на основе бизнес-моделирования отличается от существующих тем, что позволяет предпринимательским структурам комплексно и всеобъемлюще проанализировать, спрогнозировать и реализовать свои возможности и потенциал, под влиянием существующих макро- и микрофакторов, одновременно с выполнением критерия их эффективности, достижением их целей обеспечивают рост эффективности и устойчивости их хозяйственной деятельности. The development of a strategy for managing the economic security of business structures is a process-oriented chain of management decisions and the basis for developing a system of measures to ensure their economic security at the tactical level. The proposed algorithm of strategic management of economic security of business structures based on business modeling differs from the existing ones in that it allows business structures to comprehensively and comprehensively analyze, forecast and realize their capabilities and potential, under the influence of existing macro- and micro-factors. efficiency, the achievement of their goals ensure the growth of efficiency and sustainability of their economic activity.
Description: Тези доповіді
URI: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/855
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АЛГОРИТМ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ.pdf558,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.