Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/863
Title: Фінансовий моніторинг як законодавчий регулятор діяльності сучасних банківських установ
Other Titles: Финансовый мониторинг как законодательный регулятор деятельности современных банковских учреждений
Financial monitoring as a legislative regulator of modern banking institutions
Authors: Гузенко, Олена Павлівна
Гузенко, Елена Павловна
Guzenco, Olena
Keywords: фінансовий моніторинг
финансовый мониторинг
financial monitoring
банківська установа
банковское учреждение
banking institution
фінансова звітність банку
финансовая отчетность банка
financial statements of the bank
фінансовий моніторинговий сегмент
финансовый мониторинговый сегмент
financial monitoring segment
Issue Date: 2020
Publisher: Черкаси : ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України
Citation: Гузенко О. П. Фінансовий моніторинг як законодавчий регулятор діяльності сучасних банківських установ / О. П. Гузенко // Травневі правові читання : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів та викладачів закладів вищої освіти / Черкас. ін-т пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України. ‒ Черкаси, 2020. ‒ С. 230-232.
Abstract: Вітчизняний банківський сектор потребує змін враховуючи ті проблеми, які уповільнюють його розвиток. Одним із напрямків покращення ситуації має стати процес підвищення дієвості вже існуючих законодавчих регуляторів. Мається на увазі посилення фінансової моніторингової складової за додержанням вимог законодавчого регулятора та виконання поставлених стратегічних завдань майбутнього розвитку банківських установ. Отечественный банковский сектор нуждается в изменениях учитывая те проблемы, которые замедляют его развитие. Одним из направлений улучшения ситуации должен стать процесс повышения действенности существующих законодательных регуляторов. Имеется в виду усиление финансовой мониторинговой составляющей за соблюдением требований законодательного регулятора и выполнения поставленных стратегических задач дальнейшего развития банковских учреждений. The domestic banking sector needs changes given the problems that slow its development. One of the ways to improve the situation should be the process of increasing the effectiveness of existing legislative regulators. This refers to the strengthening of the financial monitoring component for compliance with the requirements of the legislative regulator and the implementation of the strategic objectives of the further development of banking institutions.
Description: Тези доповіді
URI: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/863
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гузенко О.П.pdf781,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.