Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/869
Title: «Батьківське відчуження»: щодо криміналізації діяння
Other Titles: «Родительское отчуждения»: относительно криминализации деяния
"Parental alienation": on the criminalization of the act
Authors: Деревянко, Богдан Володимирович
Фоміна, Олена Олександрівна
Деревянко, Богдан Владимирович
Фомина, Елена Александровна
Derevyanko, Bogdan
Fomina, Olena
Keywords: «батьківське відчуження»
правоздатність
права дитини
Конвенція про права дитини
психологічне насильство
алієнатор
«родительское отчуждение»
правоспособность
права ребенка
Конвенция о правах ребенка
психологическое насилие
алиенатор
"Parental alienation"
capacity
children's rights
Convention on the Rights of the Child
psychological violence
alienator
Issue Date: 2020
Publisher: Кривий Ріг : Донецький юридичний інститут МВС України
Citation: Фоміна О. О. «Батьківське відчуження»: щодо криміналізації діяння / О. О. Фоміна, Б. В. Деревянко // Реалізація прав людини у діяльності правоохоронних органів : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (30 квітня 2020 року). ‒ Кривий Ріг: ДЮІ, 2020. ‒ С. 104–105.
Abstract: У тезах доповіді досліджено тяжке для дитини, одного з її батьків та суспільства явище – батьківське відчуження, яке вчиняється іншим із батьків; вказано, що українське кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство можна назвати «злочинцецентристським», за яким у потерпілого, свідків, слідчого та інших співробітників правоохоронних органів значно менше прав і державних гарантій, ніж у підозрюваного, обвинувачуваного, підсудного чи засудженого. На противагу цьому приклади з деяких азійських держав вказують на те, що найбільш ефективним засобом профілактики скоєння злочинів та правопорушень є наявність у законодавстві можливості застосування жорсткого покарання та реальна відсутність можливості відкупитися від нього. Тому, на нашу думку, сьогодні слід говорити не про декриміналізацію, а навпаки – про посилення відповідальності та запровадженні відповідальності за вчинення певних дій, які раніше не визнавалися злочинними. В тезисах доклада исследовано тяжелое для ребенка, одного из его родителей и общества явление – родительское отчуждение, которое совершается другим из родителей; указано, что украинское уголовное и уголовно-процессуальное законодательство можно назвать «преступникоцентристским», по которым у потерпевшего, свидетелей, следователя и других сотрудников правоохранительных органов значительно меньше прав и государственных гарантий, чем у подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или осужденного. В противоположность этому примеры из некоторых азиатских государств указывают на то, что наиболее эффективным средством профилактики совершения преступлений и правонарушений является наличие в законодательстве возможности применения жесткого наказания и реальное отсутствие возможности откупиться от него. Поэтому, по нашему мнению, сегодня следует говорить не о декриминализации, а наоборот – об усилении ответственности и введении ответственности за совершение определенных действий, которые ранее не признавались преступными. The abstracts of the report examine a difficult phenomenon for the child, one of his parents and society - parental alienation, which is committed by the other parent; it is indicated that the Ukrainian criminal and criminal procedure legislation can be called loyal to violators. Thus, the victim, witnesses, investigator and other law enforcement officers have significantly fewer rights and state guarantees than the suspect, accused, defendant or convict. The need to criminalize parental alienation is pointed out.
Description: Тези доповіді
URI: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/869
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Деревянко, Фоміна__тези.pdf246,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.