Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/870
Title: Технології інноваційного виробництва будівельний матеріалів
Other Titles: Технологии инновационного производству строительных материалов
Technologies of innovative production of building materials
Authors: Роженко, Олександра Вікторівна
Роженко, Александра Викторовна
Rozhenko, Oleksandra
Keywords: технології
технологии
technology
інновації
инновации
innovation
виробництво
производство
production
будівельні матеріали
строительные материалы
building materials
розвиток
развитие
development
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний університет внутрішніх справ
Citation: Роженко О. В. Технології інноваційного виробництва будівельний матеріалів / О. В. Роженко // Авіація, промисловість, суспільство : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 60-річчю КЛК ХНУВС (м. Кременчук, 14 трав. 2020 р.) : у 2 ч. МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж. – Харків : ХНУВС, 2020. – Ч. 1. – С. 264-265.
Abstract: В глобалізаційних умовах господарювання набувають актуальності інноваційні шляхи пошуку й використання ресурсів на підприємствах різних сфер та галузей, в будівельній зокрема, що спричинене вичерпністю природних ресурсів що використовується для виробництва будівельних матеріалів Модульні збагачувальні комплекси призначені для збагачення териконів і техногенних відвалів. Відпрацьовані терикони Криворіжжя - альтернативна сировина виробництва будівельних матеріалів, завдяки запропонованій інноваційній технології. Кожна технологія інноваційного виробництва будівельних матеріалів із сукупності існуючих наділена характерними особливостями. Стає очевидним, що вітчизняні виробники будівельних матеріалів, для виходу на Європейський та світовий ринки все більше потребують впровадження технологій їх інноваційного виробництва. В глобализационных условиях хозяйствования приобретают актуальность инновационные пути поиска и использования ресурсов на предприятиях различных сфер и отраслей, в строительной частности, что вызвано исчерпаемостью природных ресурсов используется для производства строительных материалов Модульные обогатительные комплексы предназначены для обогащения терриконов и техногенных отвалов. Отработанные терриконы Криворожье - альтернативная сырье производства строительных материалов, благодаря предложенной инновационной технологии. Каждая технология инновационного производства строительных материалов из совокупности существующих обладает характерными особенностями. Становится очевидным, что производители строительных материалов, для выхода на Европейский и мировой рынки все больше нуждаются во внедрении технологий их инновационного производства. Іn the globalization of management innovative ways of search and use of resources at the enterprises of various spheres and branches, in building in particular that is caused by exhaustion of natural resources used for production of building materials become actual. Modular enrichment complexes are designed for enrichment of heaps and man-made dumps. Spent waste heaps of Kryvyi Rih are an alternative raw material for the production of building materials, thanks to the proposed innovative technology. Each technology of innovative production of building materials from the set of existing ones is endowed with characteristic features. It becomes obvious that domestic manufacturers of building materials, to enter the European and world markets increasingly need the introduction of technologies for their innovative production.
Description: Тези доповіді
URI: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/870
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Роженко-тези-16.04.2020.pdf287,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.